محصولات شرکت

laptop_webs
Scada Mission

سامانه‌ نرم‌افزاری SCADA Mission یکی از محصولات شرکت دانش‌بنیان هوش داده هدف است که کاربرد اصلی آن اتوماسیون، مونیتورینگ و کنترل شبکه‌های پیچیده‌ی صنایع تولید و توزیع  آب-برق-گاز و همچنین کارخانجات مختلف است.

LOTEX.14s
IoT Modems and Gateways

دستگاه lotex modem یک راه ارتباطی مطمئن بین مرکز داده و دستگاه محیطی ایجاد می کند. این دستگاه توانایی عملکرد هم به عنوان مودم و هم گیت‌وی را دارد که امکان دریافت و ارسال اطلاعات را از دستگاه محیطی به مرکز داده را فراهم می کند.

DCU.20s
DCU / PLC

DCU ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮش داده ﻫﺪف، ورودى ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع آﻧﺎﻟﻮگ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮى ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﻨﺘﺮل آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و پتروﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.