شرکت هوش داده هدف
پیشرو در زمینه اتوماسیون صنعتی و اینترنت اشیا
شرکت دانش بنیان هوش داده هدف از سال 1394 با تجربه 10 ساله در حوزه های فناوری اطلاعات، هوشمند سازی و مانیتورینگ آنلاین فرآیندها شروع به فعالیت نموده است
اینترنت اشیاء صنعتی

قابلیت اتصال به سیستم های اسکادا

قابلیت توسعه سریع، آسان و کم هزینه

مطابق با الزامات توانیر و پدافند غیر عامل

امکان رمزنگاری و جلوگیری از شنود اطلاعات

سرعت انتقال متوسط اطلاعات

هزینه بسترسازی متوسط و بهره برداری ناچیز


LOTEX.13s

DCU / PLC

دستگاه DCU یک کامپیوتر است که به پورت‌های ورودی و خروجی خاصی مجهز شده است. کار اصلی DCU گرفتن اطلاعات از پورت‌های ورودی و انتقال آن به مرکز کنترل توسط پورت‌های خروجی است. برای اینکه این کار بطور صحیح انجام شود DCU نیازمند اجرای یک نرم‌افزار مخصوص به خود است. روی DCU سیستم عامل لینوکس نصب شده که از وظایف آن اجرای نرم‌افزار DCU است. 

DCU.16s
نرم افزار اسکادا میژن

مانیتور کردن یا کنترل فرایندهای شیمیایی، حمل و نقل، سیستم‌های آبرسانی شهری، کنترل تولید و توزیع انرژی الکتریکی و در خطوط نفت و گاز و سایر فرایندهای گسترده، نیاز به سامانه های کنترل و اندازه گیری در مقیاس بزرگ می باشد. این سامانه ای می‌تواند بر پایه داده‌های بدست‌آمده دستورهای لازم را صادر کند. همچنین این داده‌ها در یک سیستم ثبت اطلاعات که قابلیت ترسیم نمودار و تحلیل اطلاعات را هم دارد. 

laptop_webs
ویژگیهای نرم افزار SCADA Mission

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری SCADA-Mission  ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﻮش داده ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ آن اُﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺳﮑﺎدا اﻣﻨﯿﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮﻣﯽ را اراﺋﻪ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

  • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ 
  • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﮕﯽ 
  • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺮژی
  • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ 
  • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ
اطلاعات بیشتر
laptop_chart
scada_name

Features

laptop_webs
LOTEX.14s
IoT Modems and Gateways
اطلاعات بیشتر
DCU.20s

اینترنت اشیا صنعتی

Lotex
LPWAN 
تجهیزاتی که بتوانند تحت شبکه ال پی ون از کارآیی مناسبی برخوردار باشند در این شرکت تحت نام تجاری لوتکس طراحی و در حال ساخت می باشند. این تجهیزات شامل مودم ها و گیت وی می باشد

با توجه به این که بسیاری از کاربردهای اینترنت اشیا نیازمند آن¬اند که دستگاهها بتوانند با حداقل توان فعالیت کرده و طول عمر باتری بالایی داشته باشند. همچنین برای آنکه بتوان تعداد بیشتری از دستگاهها (اشیاء) را تحت پوشش قرار داد، نیاز است از بستری استفاده شود که قابلیت دریافت اطلاعات از نقاط در فواصل طولانی را نیز داشته باشد. به همین منظور مفهموم جدیدی از زیرساخت ارتباطی با عنوان LPWAN  مورد استفاده قرار میگیرد تا نیازمندی های ذکر شده را مرتفع کرده و بتواند در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار گیرد. به همین منظور شرکت هوش داده هدف تکنولوژی LPWAN را برای تامین زیرساخت اینترنت اشیاء انتخاب کرده است. با استفاده از این تکنولوژی، بخش اعظمی از نیازمندی های زیرساختی در اینترنت اشیا مرتفع گشته و صنایع مختلف می توانند بسته به نیازمندی خود از این زیرساخت استفاده نمایند